Δημοσιά ηλεκτρονική διαβούλευση, με σκοπό τη δημοσιοποίηση μέτρων, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση εφαρμογή του κανονισμού (EE) 2017/352 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 15ης Φεβρουάριου 2017, στην παροχή της διαλαμβανόμενης στο ρυθμιστικό πεδίο του εν λόγω κανονισμού (άρθρο 1, παρ. 2ε), λιμενικής υπηρεσίας της παραλαβής/συλλογής αποβλήτων πλοίου και κατάλοιπων φορτίου, στο λιμένα Κέρκυρας, που τελεί υπό τη διαχείριση της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.

Κέρκυρα Πέμπτη, 17 Δεκέμβριου 2020

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας κ. Σπυρίδων Ζερβόπουλος δυνάμει της με αριθ. 164/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτει από σήμερα 17η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, σε Δημοσιά ηλεκτρονική διαβούλευση την πρόσκληση που απευθύνεται σε ενδιαφερομένους παρόχους υπηρεσιών παραλαβής – διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, εγγεγραμμένους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 2 της 4394/4026/2016 (Β΄2992) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο αντίστοιχο Μητρώο Παρόχων της Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε., προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή ευθύνης της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες οιασδήποτε μορφής.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε ενδιαφερόμενος πάροχος υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίου, καταθέτοντας τις σχετικές παρατηρήσεις/επισημάνσεις και τα εν γένει σχόλια του, προκειμένου να συλλεγούν προς επεξεργασία, για την όποια βελτίωση μπορεί να επέλθει στις εν λόγω προσκλήσεις.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη, 18 Μαρτίου και ώρα 14:00

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε.

Σπυρίδων Ζερβόπουλος

Λήψη του αρχείου της πρόσκλησης

Δείτε τις διαβουλεύσεις στο μενού "Ο Οργανισμός" > "Διαβουλεύσεις"